Enighedens Park

Bestyrelsen

Nedenstående beskriver bestyrelsens aktuelle konstitution.


Formand
Alexander Dahrup Vinderslev

Næstformand
Sanne Søndergaard

Medlemmer
Anna Tobies

Peter Van der Meijden

Michael Rosquist

Emil Skaarup Schmidt

John Voss

 

 

Bestyrelsen holder møde ca. én gang om måneden. Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, kan vi kontaktes via bestyrelse [at] ep1.dk. og vi vil besvare hurtigst muligt. Sager der ønskes behandlet, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. De vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

 • Dagsorden
 • En dagsorden ser typisk således ud.

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Nyt fra formanden.
  4. Nyt fra kasseren.
  5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
  6. Forretningsorden.
  7. E-mail og henvendelser.
  8. Hjemmeside
  9. Eventuelt.

 • Forretningsorden for AB Enighedens Park Etape 1
 • Formålet med forretningsordenen er at gøre det nemmere for bestyrelsen at varetage sine forpligtigelser. Bestyrelsen arbejder ud fra vedtægterne.
 • Bestyrelsesmøder
 • Formålet med møderne er at drøfte, beslutte og planlægge overordnede praktiske forhold.
  Bestyrelsen afholder planlagte møder første tirsdag i måneden. Bestyrelsen aftaler et længere møde først i bestyrelsesåret, for at planlægge aktiviteter m.v.

  Derudover indkaldes til bestyrelsesmøde, hvis det findes fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. En sådan anmodning skal fremsendes sammen med forslag til dagsorden til formanden. Mødet skal afholdes senest 3 uger efter anmodningen og indkaldes senest en uge før. Suppleanterne deltager så vidt muligt i bestyrelsesmøderne.

 • Dagsorden
 • Dagsorden for de planlagte møder skal af formanden være fremsendt til medlemmerne senest en uge før mødets afholdelse. De spørgsmål medlemmerne ønsker sat på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
  Dagsordenen skal minimum rumme følgende punkter: Godkendelse af referat fra forrige møde, Punkter til drøftelse og beslutning, økonomi kvartalsvis og eventuelt.
 • Referater
 • Efter hvert møde udsendes referat fra mødet. Referatet skal minimum indeholde de beslutninger, der blev truffet på mødet. Referentrollen går på skift mellem medlemmerne – formanden er undtaget grundet mængden af skriftligt arbejde.
  Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer der deltog, på næste møde og sættes i bestyrelsens protokol.
 • Mødeledelse
 • Ordstyrerfunktionen går på skift mellem de enkelte medlemmer. Ordstyreren har ansvar for at dagsordenen ved mødets start godkendes og at de enkelte punkter bliver drøftet.

  Ordstyreren samler debatten op og konkluderer punktet til referenten.

  Ordstyreren sørger for, at der er navn på den/de personer som er ansvarlige for opgaven. Ordstyreren har mandat til at afbryde et medlem samt til at bestemme hvor megen tid, der kan bruges på et punkt. Ligeledes kan ordstyreren undervejs i bestyrelsesmødet foreslå underudvalg/ udsættelse af punktet.

 • Mellem Møder
 • Bestyrelsen varetager udover de overordnede opgaver, som besluttes på bestyrelsesmøderne også de daglige driftsopgaver ved andelsboligforeningen.
  Er der praktiske forhold, der kræver beslutning i bestyrelsen, forpligter medlemmerne sig til at give deres mening til kende på email til alle og derud fra kan formanden træffe afgørelse. Både formanden og medlemmerne kan kræve at spørgsmålet kommer på bestyrelsesmøde.
  Bestyrelsesmedlemmet får sammen med en opgave økonomiske rammer til at udføre den.